Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 02 Temmuz 2022 Cumartesi
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  Meyvecilik »  Üzüm »  HABERLER » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Örgütler-Paydaşlar
 Fidan-Çeşit
 İlaç-Gübre
 Mekanizasyon-Sulama
 Yetiştirme teknikleri
 İyi tarım uygulamaları
 Organik üretim-ürün
 Hasat-Depolama
 Taze ve kuru üzüm
 İçki-içecek sanayi
 İşleme-Paketleme
 İhracat-İthalat
 Ticaret-Pazarlama
 Araştırma-Geliştirme
 Kamu çalışmaları
 Destek ve teşvikler
 Diğer
 


Bağlar kızı Selda

Denizli’nin Güney ilçesinin kaderi, Tokat ailesiyle birlikte değişti Selda Tokat da kendini doğup büyüdüğü bağlara ve köye adadı.

Pamukkale Şarapları 1962’de Fevzi Tokat tarafından Denizli’nin Güney İlçesi’nde kuruluyor. Dedenin öncülüğünde, 4 erkek kardeşten en büyüğünün kol kanat germesiyle serüven başlıyor. Yörük bir aile… Kardeşlerden hepsi ilkokul mezunu. Ancak en küçük kardeş Yasin Tokat, ziraat fakültesini bitiriyor ve şirketin dümenine o geçiyor. Pamukkale Şarapları Yönetim Kurulu Üyesi Selda Tokat ise üçüncü kuşak yönetici olarak daha çok pazarlama ve satışla ilgileniyor. Selda Tokat, Güney’de maalesef yağmurlu bir güne denk gelen buluşmamızda, samimiyetle sorularımızı yanıtladı.


İlk beş arasındayız

Şarap işinde en eskilerden birisiniz. Ne kadar büyüklüğe ulaştınız?
 
- Toplamda 5 milyon litre kapasitemiz var. Türkiye’de üretimde ilk 5’te, ihracatta ise ilk 3’te yer alıyoruz. Güney’de biri 350 diğer ikisi 150’er dönüm 3 parsel bağımız bulunuyor. Buradaki çiftçilerin 5 bin dönüm bağından da sadece bize üretim yapılıyor.
Ailede en küçük kardeşin patron olması az rastlanan bir durum…
 
- Babam ve diğer amcalarım okuyamamış. En küçük kardeşlerini okutmuşlar ve güvenip işi de ona bırakmışlar. Okuyan adama saygı… Ben de 1999’da başladım Pamukkale’de. Hacettepe’de gıda mühendisliği okudum aile işini düşünerek. Başka şirketlerde iş tecrübesi edindikten sonra amcamın talebiyle aile işine geri döndüm.
Güney’de pek çok erkek çocuğun adı Yasin mi? Gerçek mi bu?
 
- Evet. Güneyli, ailemizin bu ilçeye katkısını hep takdir etti. Amcama olan sevgi ve saygılarından çocuklarına Yasin ismini koydular.
 
Tersine göç başladı
 
Güney’in kaderi nasıl değişti peki?
- Güney’de üzüm ve tütün var. Özelleştirmeden sonra tütün yetiştiremez hale geldi köylü. Sofralık üzüm ve pekmezin katma değeri şarap ile karşılaştırılamaz bile. Biz bağ yatırımı yaptık. Köylüyü de teşvik ettik. Ücretsiz asma çubuğu verdik. Üzümleri biz alacağız, dedik. Ayrıca önde gelen şarap üreticilerini bu bölgeye davet ettik. 10 binden 3 bine inen nüfus tersine göç ile 5 binin üzerine çıktı. Çiftçinin de refahı arttı. Pekmez ve sofralık üzümle kıt kanaat geçinecekken şarapla gelirini katladı.
 Bağlar benim evim
 
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı şarap uzmanları bu sektördeki kadınlardan övgüyle söz ediyor. Siz de onlardan birisiniz.
 
- Öyleyse ne mutlu bana. Ben bu şaraphanenin üst katındaki evde doğdum. Orada büyüdüm. Yazın o balkonda çok uyudum. Bağlarda, cibrelerin içinde oynardık. 44 yaşındayım ve çok güzel bir çocukluk geçirdim. Bağlar benim evim.
M&S ve Waitrose’a ihracat
 
İhracatta neler yaptınız?
 
- Üretimin yüzde 18’ini ihraç ediyoruz. Marks & Spencer’a 3 yıl önce ihracat başladı. Yine İngiltere’de Waitrose’a ihracat yaptık. Avrupa’da olmadığımız ülke yok gibi. 1985 yılında Almanya’da satış ofisi kurduk. Pazarlara dağılmak yerine, tek tek odaklanarak gideceğiz. Şu anda İngiltere’ye odaklıyız.
 
BAŞARININ SIRRI
 
Ba­şa­rı­nın for­mü­lü de ‘Ku­la­ğa Kü­pe­’ bö­lü­mün­de söy­le­di­ğim gi­bi ka­rar ver­mek, mü­ca­de­le et­mek ve yıl­ma­mak­tan ge­çi­yor.
Ba­şa­rı için bun­la­ra bir de ha­yal kur­ma­yı ek­le­me­li­yiz. Ha­yal kur­mak da bir o ka­dar önem­li.
 
İŞ HAYAT DENGESİ
 
Her­kes için ho­bi olan sos­yal ha­yat­la iş ha­ya­tı­nın iç içe ol­du­ğu, ola­bil­di­ği şa­ha­ne bir şey ya­pı­yo­ruz.
Bu işin içi­ne doğ­dum ve ha­ya­tı iş, işi ha­yat olan ai­le­nin için­de bü­yü­düm. Tıp­kı kı­zım Su’­nun şim­di ol­du­ğu gi­bi.
Be­nim işim ha­ya­tım, ha­ya­tım işim. Her iki­si de 24 sa­at.
Be­kar bir an­ne­yim. Sos­yal ha­ya­tı­mız ol­duk­ça can­lı­dır. İşi­miz de bu­na izin ve­ri­yor.
 
ŞANS
 
Şan­sa ina­nı­rım. Bu işe doğ­mak be­nim şan­sım…
İlk bu­luş­ma­lar; iş­te, aşk­ta, dost­luk­ta ge­nel­lik­le şans­la­dır. Ama sa­de­ce ilk bu­luş­ma… Son­ra­sı? İş­te ona siz yön ve­rir­si­niz.
Genç­le­re, gi­ri­şim­ci­le­re ve­ya ha­ya­ta atı­lan­la­ra sa­de­ce 3 ke­li­me söy­le­mek is­te­rim.
Ka­rar ver­mek, mü­ca­de­le et­mek ve yıl­ma­mak…
Eğer is­ter­se­niz bu ke­li­me­le­rin an­la­mı TDK söz­lü­ğün­de ya­zan açık­la­ma­lar­dan çok da­ha faz­la­sı­nı ifa­de ede­cek­tir.
 
DALKAVUKLUKLA MÜCADELE
 
Du­ru­şu, ta­le­bi, ya­pı­sı net bi­ri­yim. Ba­na dal­ka­vuk­luk ya­pı­la­maz.
Çok pay­la­şım­cı­yım­dır, sı­ca­ğım­dır ama ge­rek­siz sa­mi­mi­ye­ti en­gel­le­ye­cek me­sa­fe­yi de ko­ru­rum. Böy­le oyun­ca yağ­cı­lık yapılamaz.
 
SOSYAL SORUMLULUK
 
Gü-­ne­y’­e yap­tı­ğı­mız her ya­tı­rım ay­nı za­man­da bi­zim sos­yal so­rum­lu­lu­ğu­muz.
Gü­ney­li genç­le­rin eği­tim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz bir va­kıf kur­duk. Ba­şa­rı­lı ve is­tek­li genç­le­re des­tek olu­yo­ruz.
Cib­reyi hay­van ye­mi ola­rak sa­tı­yo­ruz. Cib­re ge­li­ri­ni öğ­ren­ci­le­re burs ola­rak da­ğı­tı­yo­ruz. As­lın­da üzüm çe­kir­de­ği ya­ğı en ka­li­te­li yağ­dır ve Av­ru­pa­’da koz­me­tik sa­na­yi­in­de kul­la­nı­lır.
 
YETENEK AVI
 
Göz­le­ri par­la­yan in­sa­nın ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na, ol­du­ğu­na ina­nı­rım.
Ener­ji­si yük­sek, gü­lüm­se­me­yi bi­len, ka­rar­lı genç­le­ri önem­se­rim. Mu­hak­kak ar­ka­sın­dan ba­şa­rı ge­le­cek­tir.
 
PİŞMANLIK
 
Yan­lış al­dı­ğım ka­rar­lar ol­du. Ha­ta­la­rım da­… Ama hiç bi­ri piş­man ola­ca­ğım ka­dar ‘en bü­yü­k’ de­ğil­di.
Tek­rar tek­rar yap­ma­mak için müm­kün ol­du­ğun­ca ders çı­ka­rıp, ak­lım­da tut­ma­ya ça­lı­şı­rım.
Ai­le şir­ke­tin­de ‘ha­ta yap­ma­ma­lı­yı­m’ his­si da­ha çok ge­li­yor in­sa­na.
 
HOBİ
 
Te­nis oy­na­ma­yı se­ve­rim. Ba­zen ara­lık­sız 90 da­ki­ka oy­na­rım. Te­nis oy­nar­ken şarj olu­rum.
Dost sof­ra­la­rı­na ba­yı­lı­rım. Genç­ler­den çok bes­le­ni­rim. Kan­ka ha­la­yım­dır.
5 ta­ne döv­mem var. Hep­si hay­van fi­gü­rü. Kü­für de ede­rim. Çar­şı gru­buy­la ma­ça da gi­de­rim. Her­ke­se de­li ol­du­ğu­mu ka­bul et­tir­dim. Ne yap­sam nor­mal kar­şı­lı­yor­lar. Bu, müt­hiş bir öz­gür­lük.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
16.10.2014
Ekleyen Kişi
Özgür Şevik

Etiketler:  Fevzi Tokat, Pamukkale Şarapları, Selda Tokat
Link: Bağlar kızı Selda
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız