Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 17 Ocak 2021 Pazar
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  Meyvecilik »  BASINDAN MAKALELER » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Turunçgil
 Elma
 Armut
 Zeytin
 Fındık
 Üzüm
 Kayısı
 Şeftali, Nektarin
 Çay
 Seracılık
 İncir
 Kiraz, Vişne
 Erik
 Çilek
 Nar
 Antepfıstığı
 Muz
 Karpuz, Kavun
 Kivi
 Seracılık
 Ceviz
 Badem
 Diğer Meyveler

 
 
 Mustafa Sönmez
 
 
 
 
Barbarların hedefi zeytinlikler…

İn­san­lı­ğın ta­ri­hi ka­dar es­ki bir ta­ri­he sa­hip zey­ti­ne gel­di da­yan­dı bar­bar­lık. 2006’dan bu ya­na Mec­li­s’­e ge­ti­ri­lip ge­ri çe­ki­len, bir tür­lü de vaz­ge­çil­me­yen bar­bar­lık ta­sa­rı­sı­nı bu kez Ener­ji Ba­kan­lı­ğı, bir ol­du bit­tiy­le ge­çir­me­ye, zey­tin­lik­le­ri ma­den, san­tral, ko­nut vb.ye aç­ma­ya yel­te­ni­yor. Müs­lü­man kis­ve­li bar­bar­lık, Ku­r‘­an’­da­ki Tin su­re­sin­de adı say­gıy­la zik­re­di­len zey­ti­ne bi­le kas­te­de­cek bir kör­lük için­de.
 
Kut­sal zey­tin…
 
Tin su­re­si şöy­le der ;”İn­ci­re zey­ti­ne/Si­na Da­ğı­’na/Ve şu emin bel­de­ye ye­min ede­rim ki/ Biz in­sa­nı en gü­zel bi­çim­de ya­rat­tık.”
Se­ma­vi din­ler­den de ön­ce­ye gi­der zey­ti­ne say­gı. Zey­ti­nin MÖ 6000 yı­lın­dan be­ri kul­la­nıl­dı­ğı­nı gös­te­ren bu­lun­tu­lar var­dır. De­ni­lir ki, “zey­tin bü­tün ağaç­la­rın il­ki­di­r”. Zey­tin, in­san­lık ta­ri­hin­de ki­ta­be­ler­de, kut­sal ki­tap­lar­da, ya­ra­dı­lış ve ku­ru­luş ef­sa­ne­le­rin­de hep var­dır…
 
Zey­ti­ni yü­cel­ten ne­dir? Bes­le­yen, do­yu­ran, sa­ğal­tan ve sağ­lı­ğı ço­ğal­tan özel­li­ği, el­bet­te­… Zey­tin­ya­ğı, bir ka­lo­ri kay­na­ğı. 16 ml zey­tin­ya­ğı 120 ka­lo­ri içe­rir. E vi­ta­mi­ni de­po­su­dur, kalp-da­mar has­ta­lık­la­rı baş­ta ol­mak üze­re, sin­di­rim sis­te­mi, ke­mik ya­pı­sı, be­yin ve si­nir do­ku­la­rı üze­rin­de çok önem­li fonk­si­yon­la­ra sa­hip­tir.
 
“Öl­mez ağa­ç” de­nir zey­ti­ne… Mü­ba­la­ğa de­ğil; 2000 yıl­lık ağaç­lar var­dır. Öm­rü­nü ta­mam­la­mış gö­rün­se de kök­le­rin­den ye­ni bir ağaç fi­liz­le­nir. Zey­tin ta­ne­si­nin ağır­lı­ğı­nın yak­la­şık yüz­de 20-30 ka­da­rı yağ­dır. Ni­san-ma­yıs ay­la­rı ara­sın­da ye­şi­lim­si-be­yaz renk­li çi­çek­ler açar, kı­şın yap­rak­la­rı­nı dök­mez. Kil­li, ki­reç­li ve su ge­çi­re­bi­len top­rak­lar­da iyi ye­ti­şir. En­ge­be­li ve ya­maç, fa­kat ılık rüz­gâr­lı yer­le­ri se­ver. Zey­ti­nin ana­va­ta­nı Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu­’dur. Ege­’ye, ora­dan da Yu­na­nis­tan, İtal­ya, Fran­sa ve İs­pan­ya­’ya ka­dar uzan­mış, bü­tün Ak­de­niz kı­yı­la­rı­nı sar­mış­tır. Dün­ya Ta­rım Ör­gü­tü, FA­O’­nun ve­ri­le­ri­ne gö­re, dün­ya­nın en bü­yük zey­tin­lik­le­ri Ak­de­niz ça­na­ğın­da. İs­pan­ya, zey­tin üre­ti­mi­nin yüz­de 43’ü­ne, İtal­ya yüz­de 17’si­ne, Yu­na­nis­tan yüz­de 10 do­la­yı­na sa­hip iken Tür­ki­ye şim­di­lik yüz­de 7 pay sa­hi­bi
 
 
 
 
Ge­li­şi­yor…
 
Tür­ki­ye, zey­ti­ni, elin­de­ki bu bü­yük ni­me­ti son yıl­lar­da bi­raz da­ha fark et­ti. Bir­çok yer­de zey­tin­lik­ler ge­liş­ti­ril­di. Şark tü­tü­nü di­ya­rı Ak­hi­sar, ta­ma­men zey­tin­lik ol­du. 1993’te mey­ve ve­ren zey­tin ağa­cı sa­yı­sı 82 mil­yon iken 10 yıl son­ra 2003’te 92 mil­yo­na çık­tı, son 10 yıl­da ise pat­la­ma yap­tı. Özel­lik­le Ege­’de hız­la­nan zey­tin­ci­lik ta­rı­mı ile mey­ve ve­ren ağaç sa­yı­sı 130 mil­yo­na yak­laş­tı, üre­tim ise 1 mil­yon 676 bin to­na çık­mış du­rum­da. Mey­ve ver­me­yen 40 mil­yon zey­tin ağa­cı da­ha var Tür­ki­ye­’nin…
Nü­fu­su 75 mil­yo­nu ge­çen bir Tür­ki­ye için zey­tin­ci­lik­te alı­na­cak da­ha çok yol var. İç tü­ke­tim ye­ter­siz. Çün­kü, lit­re­si 12-13 TL olan zey­tin­ya­ğı, lit­re­si 5-6 TL olan ay­çi­çe­ği­ne gö­re he­nüz pa­ha­lı. Bel­li ge­lir gru­bun­da­ki ai­le­le­rin mut­fa­ğı­na gi­re­bi­li­yor an­cak. Arz ar­tar­sa fi­yat da­ha ma­kul ye­re ge­lir ve da­ha sağ­lık­lı bir be­sin kay­na­ğı ola­rak tü­ke­ti­mi yay­gın­la­şır.
Zey­tin­ci­li­ğe eği­lim umut ve­ri­ci ama ge­lin gö­rün ki, en­der bi­çim­de iyi gi­den bir şe­yin önü­ne yi­ne bir bar­bar­lık çı­kı­yor. Gi­de­rek ge­niş­le­yen zey­tin­lik­le­re, dö­nüp do­la­şıp AK­P’­nin be­ton ka­pi­ta­liz­mi çar­pı­yor.
 
 
Kö­mür­cü­ler…
 
So­ma kat­li­amı tü­rü fe­la­ket­ler­le lin­yit üre­ti­mi­ni ar­tır­mak, onun­la san­tral­ler ku­rup it­hal ener­ji­yi ika­me et­me gay­re­ti için­de gö­rü­nen AKP ça­pa­çul­lu­ğu, şim­di önün­de zey­tin­lik­le­ri en­gel gö­rü­yor. Çün­kü ha­va kir­li­li­ği­ne, to­za has­sas zey­tin bit­ki­si, ki­mi­le­ri­nin bu­run kı­vır­dı­ğı 1930’lu yıl­lar­da çı­ka­rı­lan bir ya­sa ile iyi-kö­tü ko­ru­ma al­tın­da. 3 bin met­re da­hi­lin­de zey­tin­lik alan­la­ra olur ol­maz toz-du­man üre­te­cek ya­tı­rım­lar ya­pı­la­mı­yor, ma­den­ci­lik, fab­ri­ka, te­sis vb yap­ma hep iz­ne bağ­lı. Bu­nu ayak ba­ğı gö­rü­yor AKP re­ji­mi. Bu kez Ener­ji Ba­kan­lı­ğı bir ta­sa­rı ha­zır­la­mış ve bu dö­ne­me ye­tiş­me­se de önü­müz­de­ki dö­nem­de Mec­li­s’­ten ge­çir­me­ye ka­rar­lı gö­rü­nü­yor.
Zey­tin­lik­le­rin or­ta­la­ma bü­yük­lü­ğü 10 de­ka­rın al­tın­da. Eğer bu ya­sa de­ği­şik­li­ği ka­bul edi­lir­se Ko­ru­ma Ku­ru­lu­’nun ka­ra­rı­na bi­le ih­ti­yaç du­yul­ma­dan her tür­lü sa­na­yi te­si­si, ma­den ara­ma­sı için ya da imar için zey­tin ağaç­la­rı ke­si­le­rek iş­lem ya­pı­la­bi­le­cek.
Ta­sa­rı, 9 ki­şi­lik bir ku­rul ön­gö­rü­yor ama ta­ma­men ik­ti­da­ra bağ­lı bir bi­le­şi­mi ola­cak ve ku­ru­lun uy­gun gör­me­si ha­lin­de , jeo­ter­mal kay­nak­lı tek­no­lo­jik se­ra ya­tı­rım­la­rı, il­gi­li ba­kan­lık­ça “ka­mu ya­ra­rı­” ka­ra­rı alın­mış ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri, elek­trik san­tral­le­ri, pet­rol ve do­ğal­gaz ara­ma ve iş­let­me fa­ali­yet­le­ri, sa­vun­ma­ya yö­ne­lik stra­te­jik ih­ti­yaç­lar, do­ğal afet son­ra­sı or­ta­ya çı­kan ge­çi­ci yer­le­şim ye­ri ih­ti­ya­cı, “ka­mu ya­ra­rı gö­ze­ti­le­re­k” yol, alt­ya­pı ve üst ya­pı­sı fa­ali­yet­le­rin­de bu­lu­na­cak ya­tı­rım­lar için zey­tin­lik sa­ha­la­rın­da ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı­na Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­ca izin ve­ri­le­bi­le­ce­k… ­Bu ne de­mek­tir bi­li­yor mu­su­nuz? Bu, zey­tin­ci­li­ğin kö­kü­ne kib­rit su­yu dö­kül­me­si, bar­bar­lı­ğın za­fe­ri, zey­ti­nin öl­me­si de­mek­tir.
Öl­mez ağaç zey­ti­ne do­kun­durt­ma­ya­lım.
Bar­bar­lı­ğa kar­şı ko­ya­lım, he­nüz va­kit var­ke­n…http://sozcu.com.tr/2014/yazarlar/mustafa-sonmez/barbarlarin-hedefi-zeytinlikler-550174/

Ekleme Tarihi
07.07.2014
Ekleyen Kişi
gidatarim2

Etiketler: Mustafa Sönmez,zeytin
Paylaş | |

>> Arşiv İçin Tıklayınız