Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 26 Ocak 2021 Salı
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler
 

 Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinde tarımsal sulama, ve hayvansal üretim için yüzde 100 indirim uygulanacak.

Kredi indirimi iyi tarım uygulamalarında ve organik tarımda, kanatlı sektörü ve arıcılıkta yüzde 50 olacak.

ANKARA - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinde tarımsal sulama, ve hayvansal üretim için yüzde 100 indirim uygulanacak. Kredi indirimi iyi tarım uygulamalarında ve organik tarımda, kanatlı sektörü ve arıcılıkta yüzde 50 olacak.  


T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)'nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konulan itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilecek. 
Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt), damızlık düve yetiştiriciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenecek ve kredinin üst limiti 7 milyon 500 bin TL olacak. Büyükbaş / küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenirken kredi üst limiti 3 milyon TL, küçükbaş hayvan besiciliği yüzde 100 indirim oranıyla desteklenecek ve kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL olacak. Tarımsal sulamalar yüzde 100 indirim oranıyla desteklenirken kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL olacak. Kontrollü örtüaltı tarımının kredi üst limiti 7 milyon 500 bin TL, iyi tarım uygulamaları ile organik tarım su ürünleri kredi üst limiti 3 milyon TL, sertifikalı tohum, fide, fidan, fidan yurt içi kullanımı, kanatlı sektörü ile arıcılık 1 milyon 500 bin TL, tarımsal mekanizasyon ve diğer üretim konularının kredi üst limiti 500 bin TL olacak. söz konusu üretim konuları yüzde 50 indirim oranıyla desteklenecek. 

-YEŞİL ENERJİ KULLANANLARA İNDİRİM ORANININ 10 PUAN FAZLASI-

Banka ve TKK tarafından bu kapsamda kendi iştiraki olan tüzel kişilere kredi kullandırılmayacak. Tarımsal işletmelerinde; güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen Yeşil Enerji'yi halen kullanmakta olan ya da yeşil enerji sistemlerini kurmak isteyen üreticilere, kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanacak. Ancak, indirim oranı hiçbir konuda yüzde 100'ün üzerinde olmayacak. Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik olarak kullandırılacak kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim oranlan ve kredi üst limiti dikkate alınacak. Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti; krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenecek. Ancak, kredi konulan itibariyle belirlenen kredi üst limitleri aşılamayacak. Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenecek. Kredi kullandırımlarında, konularına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayımlanacak tebliğde belirlenecek teknik kıstaslar esas alınacak. 

-GELİR KAYIPLARI HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İLGİLİ YIL BÜTÇELERİNDEKİ ÖDENEKTEN KARŞILANACAK-

Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konulan itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacak. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri alacak. Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletecek. Ödemeler, Banka ve TKK'nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilecek. 

-GELİR KAYIPLARININ TESPİTİ-

Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınacak. 2011 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenecek. Raporlar sonucu Banka veya TKK'ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporun kendisine tebliğini takip eden 30 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Banka veya TKK'ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanacak. Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecek. 

-KARARDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR-

Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmayacak. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilecek. Karar kapsamında açılacak kredilerin borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nın usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür. Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankanın ve TKK'nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacak. Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmayacak.

 

 

 

 

 

Ekleme Tarihi
08.01.2011
Ekleyen Kişi
Kemal Erdoğan


Link: Ziraat bankası'ndan Hayvansal Üretim Yatırımlarına Yüzde 100 Kredi İndirimi
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız