Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 24 Ocak 2021 Pazar
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler
 

Elektrik faturasındaki 5 kalem kesintiye iade müjdesi


Elektrik faturası üzerinden alınan 5 kalem Yargıtay tarafından haksız bulundu. Yargıtay, kayıp-kaçak, perakende satış hizmet, sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedeli adı altında alınan paraların geri ödenmesine karar verdi.


Bugün gazetesinde yer alan Metin Asrlan'ın haberine göre Yar­gı­tay, Bur­sa­’da da­ğı­tım ya­pan Ulu­dağ Elek­trik AŞ’­nin elek­trik fa­tu­ra­sın­da ka­yıp ka­çak baş­ta ol­mak üze­re 5 ka­lem­de yap­tı­ğı tah­si­la­tı hak­sız bu­la­rak tü­ke­ti­ci­ye ia­de­si­ne karar ver­di. Yar­gı­tay ka­ra­rı­na gö­re ka­yıp-ka­çak da­hil tü­ke­ti­ci­ye ia­de edi­le­cek tu­tar fa­tu­ra­nın yüz­de 21’i­ne denk geliyor. Yar­gı­tay kay­nak­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin ge­ri­ye yö­ne­lik 10 yıl­lık fa­tu­ra için tü­ke­ti­ci ha­kem he­yet­le­ri­ne başvurma hak­kı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.

3 ku­rum hak­lı gör­dü

M.G. isim­li bir va­tan­daş, elek­trik fa­tu­ra­sın­da­ki ka­yıp ka­çak, sa­at oku­ma, da­ğı­tım, pe­ra­ken­de sa­tış hiz­met ve ile­tim sis­te­mi kul­la­nım be­de­li adı al­tın­da alı­nan 584 li­ra­lık üc­re­te kar­şı Bur­sa Gür­su Kay­ma­kam­lı­ğı tü­ke­ti­ci ha­kem heyetine baş­vur­du. Ha­kem he­ye­ti, alı­nan üc­ret­le­rin hak­sız ol­du­ğu­na ve alı­nan pa­ra­nın ia­de­si­ne ka­rar ver­di.

Yar­gı­tay: Hu­ku­ka ay­kı­rı

Da­ğı­tım şir­ke­ti bu kez de Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si­’ne da­va aç­tı. Bur­sa 1. Tü­ke­ti­ci Mah­ke­me­si, va­tan­daş le­hi­ne ka­rar verdi. Mah­ke­me ka­ra­rın­da, ka­yıp-ka­çak, pe­ra­ken­de sa­tış hiz­met, sa­yaç oku­ma, ile­tim sis­te­mi kul­la­nım ve da­ğı­tım bedeli al­tın­da alı­nan fa­tu­ra­da­ki 257,44 TL’­lik mik­ta­rın ia­de­si yö­nün­de ha­kem he­ye­ti­nin ver­di­ği ka­ra­rın ye­rin­de olduğunu vurgu­lan­dı. Da­ğı­tım şir­ke­ti bu kez Yar­gı­ta­y’­a tem­yi­ze git­ti. Yar­gı­tay 3. Hu­kuk Da­ire­si, ka­yıp-ka­çak ücreti baş­ta ol­mak üze­re 5 ka­lem­de alı­nan üc­ret­le­rin hu­ku­ka ay­kı­rı ol­du­ğu­na ka­rar ver­di.

Hukuk devletiyle bağdaşmaz

Yar­gı­tay’ın ka­ra­rın­da, “E­lek­trik ener­ji­si­nin nak­li es­na­sın­da mey­da­na ge­len ka­yıp ile baş­ka ki­şi­ler ta­ra­fın­dan hırsızlanmak su­re­tiy­le kul­la­nı­lan elek­trik be­del­le­ri­nin (ka­çak) ku­ral­la­ra uyan abo­ne­ler­den tah­si­li yo­lu­na git­mek hukuk dev­le­ti ve ada­let dü­şün­ce­le­ri ile bağ­daş­ma­mak­ta­dır." de­nil­di.

Paranızı nasıl geri alabilirsiniz?

Tü­ke­ti­ci­ler, Yar­gı­tay ka­ra­rı uya­rın­ca tü­ke­ti­ci ha­kem he­yet­le­ri­ne baş­vu­ra­rak, fa­tu­ra­lar­da hak­sız bu­lu­nan be­del­le­ri tahep ede­bi­le­cek. Tü­ke­ti­ci ha­kem he­ye­ti va­tan­da­şın baş­vu­ru­su­nu red­de­der­se tü­ke­ti­ci mah­ke­me­si­ne baş­vu­ru imkanı bu­lu­nu­yor. Yar­gı­tay kay­nak­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin ge­ri­ye dö­nük 10 yıl­lık üc­re­tin ia­de­si­ni is­te­ye­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor.

Hırsızlığı önleme şirkete ait

Yargıtay kararında elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevinin bizzat enerjinin sahibine ait olduğu vurgulandı.

Faturanın yüzde 21'i

Yargıtay’ın tüketiciye iadesine karar verdiği 5 kalem elektrik faturasının yüzde 21’ine denk geliyor. Yapılan hesaplamaya göre, 100 kilovatsaat tüketen ve 53,56 lira fatura ödeyen bir tüketici yaklaşık 11,89 lirayı bu 5 kalem için dağıtım şirketine ödüyor. (CİHAN)

Ekleme Tarihi
24.10.2014
Ekleyen Kişi
gidatarim2

Etiketler: Elektrik faturası
Link: Elektrik faturasındaki 5 kalem kesintiye iade müjdesi
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız