Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 29 Eylül 2023 Cuma
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler
 

Orman Kanunu değişiyor


Özel orman alanlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, onaylanan imar planlarına uygun hazırlanan avan veya kentsel tasarım projesine göre inşaat yapılabilecek.


ANKARA - Özel orman alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, imar planlarına uygun hazırlanan avan veya kentsel tasarım projesine göre inşaat yapılabilecek. Bu alanda yapılacak binaların taban alanı toplamı, özel orman alanının yüzde 6'sını, bina yüksekliği en düşük zemin kotundan itibaren 9,5 metreyi geçemeyecek.

Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Devlet ormanlarında orman bitki türlerinin tohum ve fidanlarını yetiştirmek üzere fidanlık kurulmasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına ve bu alanların kullanımına, define aranmasına, odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına, balık üretmek üzere tesis kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması mecburi tesislere Orman Genel Müdürlüğü'nce bedeli alınarak 29 yıla kadar izin verilebilecek. Bu süre sonunda her türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçecek. Bu bina ve tesisler, Orman Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için kullanılabilecek veya kiraya verilebilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlerden bedel alınmayacak. Bedelsiz izne konu tesislerin izin sahibi tarafından üçüncü kişilere kiralanması halinde, orman sayılan alana isabet eden kira bedelinin yüzde 50'si her yıl Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılacak.

Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılmış sahalarda hayvan otlatılamayacak. Bu sahalarda fidan ve ağaçların boyu, hayvanların zarar veremeyeceği seviyeye ulaştığında otlatmaya izin verilebilecek.

Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin satışları ile dikili satışlarda açık artırma esas olacak.

Orman köylülerine teşvik

Sınırları içinde devlet ormanı bulunan köylerle sınırları içinde devlet ormanı bulunan ve nüfusu 5 bine kadar olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine; köy veya kasabanın mülki sınırları içinde kalan baltalık ormanlarından, koruya tahvil sahalarından ve ağaçlandırılacak yapraklı bozuk ormanlardan kesilip çıkarılacak ağaçlar, istedikleri takdirde maliyet bedeli üzerinden dikili olarak verilebilecek veya şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak birim fiyat usulüyle kesip satış istif yerine taşıdıkları yakacak odunların yüzde 100'üne kadarı idarece tayin edilecek süre içerisinde maliyet bedeli üzerinden verilebilecek.

Bu köylerle kasabalarda kurulan kooperatiflere; mülki sınırları içinde kalan koru ormanlarından açık artırmayla satın aldıkları dikili ağaç metreküp miktarı üzerinden ilgili işletme müdürlüğünün bilançosunun çıkarılmasını müteakip teşvik primi ödenecek. Prim bedeli, prime konu dikili ağaç miktarı ile ilgili işletme müdürlüğünün açık artırmalı dikili ağaç satışı ortalama fiyatının yüzde 15'ine kadar idarece belirlenecek oran üzerinden tespit edilen bedelin çarpımıyla hesaplanacak. Prime esas dikili ağaç metreküp miktarı, o yerin mülki sınırları içindeki koru ormanlarından yapılan toplam açık artırmalı dikili ağaç satış miktarının yüzde 15'ini geçemeyecek. Mülki sınır ihtilafı bulunan yerlerdeki ormanlarda orman köylerini kalkındırma kooperatifleri bu haktan yararlanamayacak.

Devlet ormanlarında üretim işlerinin idarece yaptırılması durumunda, üretim işinde çalışan gerçek ve tüzel kişilerin kesip, satış istif yerine taşıdıkları endüstriyel ve yakacak emvale ait istihkak tutarları, ayrıca yüzde 10 fazlası ile ödenecek. Bu haktan yararlanabilmek için kesme ve taşıma işinin, birim fiyat kararı ile şartnamedeki süre ve esaslara uygun olarak yapılması gerekecek.

Özel ormanlardaki yapılaşmaya yeni düzen

Tasarıyla özel orman alanlarındaki yapılaşma oranı yeniden düzenleniyor. Özel orman alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uygun görüşü ile onaylanan imar planlarına uygun olarak hazırlanan avan veya kentsel tasarım projesine göre inşaat yapılabilecek. Bu alanlarda yapılacak binaların taban alanları toplamı, genel kamu hizmetlerine yönelik izinler hariç olmak üzere, izne konu hususi orman alanının yüzde 6'sını, bina yüksekliği ise binanın oturduğu alanın en düşük zemin kotundan itibaren 9,5 metreyi geçemeyecek. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilecek.

Orman Genel Müdürlüğü; özel ormanları ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanları da lüzum görmesi halinde milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırabilecek, düzenleyebilecek, yönetebilecek ve gerektiğinde işletebilecek ya da işlettirebilecek.

Orman bitki türleri tohumluklarının karantina işleri hariç; kayıt altına alınması, yetiştirilmesi, işlenmesi, ıslahı, sertifıkasyonu, satışı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı Orman Genel Müdürlüğü'nün izni, kontrolü ve denetimi altında yapılacak.

Orman yangınlarıyla mücadele

Orman idaresi, orman sayılan alanlar dışındaki yangınların söndürülmesine, ihtiyaç duyulması halinde imkanlar ölçüsünde katkı sağlayacak. Kapalı alan ve sanayi yangınlarında en büyük mülki idare amirinin talebi üzerine araç desteği verilecek. Oluşabilecek afetlerde çalışmak üzere acil müdahale ve arama kurtarma ekipleri kurulacak. Yangın söndürmek amacıyla görevlendirilen resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleriyle söndürme çalışmaları sırasında hasara uğrayan araçların zararları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanabilecek.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılacak. Gönüllülerin ulaşım ve iaşeleri karşılanacak, gönüllülere herhangi bir ücret verilmeyecek.

Ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan ağaçlandırma, erozyon, sel ve çığ kontrolü çalışmaları ile toprak muhafaza, rehabilitasyon ve silvikültürel çalışmalar dolayısıyla ihtiyaç duyulan koruma işleri, bedeli karşılığında mülki sınırları içindeki köy tüzel kişiliklerine yaptırılabilecek.

Para cezaları

Orman Genel Müdürlüğü'nden izin almadan ticari olarak orman bitki türleri tohumluğu üretimi yapanların faaliyetine son verilecek; 33 bin lira idari para cezası kesilecek; , ürüne el konulacak; mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne geçecek. İzinli olup da Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş esaslara aykırı hareket edenlere 17 bin lira idari para cezası kesilecek.

Orman bitki türleri tohumluğunu izinsiz olarak depolayan, işleyen, yurt içinde ticaretini yapanlara 5 bin lira, orman bitki türleri tohumluğu üretim, depo ve teşhir alanlarında mücadelesi istenen zararlı organizmalarla ilgili mücadeleyi yapmayanlara kesilecek idari para cezası ise 2 bin lira olacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nden izin almadan orman bitki türleri tohumluğu ithal ve ihraç edenlerle, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenlere, 42 bin lira idari para cezası verilecek. Fiilin tekrarı halinde bu kişiler 5 yıl süreyle faaliyetten men edilecek.

Orman bitki türleri tohumluğu ve ürünlerinde zarar yapan organizmaların yayılmasına engel olmak için Orman Genel Müdürlüğü'nce alınan tedbirlere riayet etmeyenlere 5 bin lira, orman bitki türleri tohumluklarında zararlı organizmanın salgın halinde ortaya çıkmasını bilip, Orman Genel Müdürlüğü'ne ihbar etmeyenlere 2 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Orman içi hizmet tesisi

Devlet ormanları üzerinde kamu yararına yapılan veya yapılacak her türlü yapı ve tesis için ilgili mevzuat uyarınca gerçek ve tüzel kişiler lehine tesis edilen veya edilecek bağımsız ve sürekli üst hakları dahil irtifak haklarına ilişkin olarak tapuda yapılacak tüm işlemler ile bu işlemlere bağlı diğer işlemleri yapmaya ve yaptırmaya Orman Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Orman vasıflı taşınmazlardan Turizmi Teşvik Kanunu ile Milli Parklar Kanunu kapsamında kalanlar hakkında ilgili bakanlıklara verilen yetkiler saklı olacak. Ancak bu taşınmazlar üzerinde tesis edilen veya edilecek bağımsız ve sürekli üst hakları dahil irtifak haklarına ilişkin işlemler de Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılacak.

Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapılan ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilecek. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Ayrıca, demiryolu, otoyol, devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara, Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen yerlerden ağaçlandırma bedeli alınarak izin verilebilecek.

Orman sayılan alanlardaki liman yatırım izinlerinden, bu izinlere konu tesislerin üçüncü kişilere kiralanması halinde, Orman Genel Müdürlüğü özel bütçe hesabına yatırılması gereken kira bedeli alınmayacak.

Bozuk veya verimsiz ormanlar

Bozuk veya verimsiz orman alanları, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilecek.

Orman idaresi tarafından ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri, öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere veya yöre halkına tarife bedeli ile verilebilecek.

Tapuda kişiler adına kayıtlıyken orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler, öncelikle eski tapu maliklerine veya kanuni mirasçılarına özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışmalarına konu edilmek üzere bedelsiz tahsis edilecek.

Müsadere kararı kesinleşen yapı ve tesisler, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilerek değerlendirilebilecek. Bunlardan tapulu olup da tapusu iptal edilen yerlerdeki müsadere kararına konu yapı ve tesisler öncelikle eski tapu maliklerine kiralanacak.

Kesinleşen orman alanları içerisinde olup, tarım ve hayvancılık amacıyla fiilen en az 20 yıldır mera, yaylak, kışlak ve bu şekilde kullanılan alanlar, bu amaçlar doğrultusunda kullanılmak kaydıyla 29 yıla kadar kullanıcılarına veya mirasçılarına kiralanabilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nde orman muhafaza memuru olarak çalışan personelden emekli olanlar da silah taşıyabilecek ve bulundurabilecek.

Dere yataklarının üzerine yapı yapan veya izinsiz kapatan, yeraltı sularına izinsiz besleyen gerçek kişilere 15 bin lira, tüzel kişilere 50 bin lira idari paza cezası uygulanacak.

TBMM Başkanlığı'na sunulan Orman Kanunu'nda değişiklik yapan tasarıya göre, DSİ, görev dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden her türlü vergiden, yargı harçları dahil her türlü harç ve paydan, Damga Vergisi'nden, bina ve arazi vergisinden, binek araçları hariç ithal edilecek motorlu vasıtalar, motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile bunların yedek parçaları her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.

DSİ gelirleri, Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.

Yatırım programında yer alan ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilen DSİ projeleri içerisinde kalan yerlerde, Maden Kanunu uyarınca maden arama veya işletme ruhsatı verilmeden önce DSİ'nin uygun görüşü alınacak. İmar planlarının hazırlanmasında taşkına maruz alanlar için öncelikle taşkın haritaları yapılarak, taşkın koruma alanlarının yapılaşmaya açılmaması sağlanacak.

Cezalar

Tasarı, su kaynaklarının ve yapılarının korunması amacıyla bazı yasaklar da getiriyor. Buna göre, su yapılarına zarar verilemeyecek, dere yataklarında DSİ'den izinsiz kesit daraltıcı yapı yapılamayacak, mevsimlik akışlı olsa dahi dere yataklarının üzerine yapı olamayacak veya izinsiz kapatılamayacak, mevsimlik akışlı olsa dahi dere yatakları tarla haline dönüştürülemeyecek, yeraltı sularına izinsiz besleme gerçekleştirilemeyecek.

Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği taktirde su yapılarına zarar verenler, dere yataklarında DSİ'den izinsiz kesit daraltıcı yapı yapanlar, mevsimlik akışlı olsa dahi dere yataklarını tarla haline dönüştürenlere 3 bin lira; bunları yapanlar tüzel kişiler ise 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Mevsimlik akışlı olsa dahi dere yataklarının üzerine yapı yapan veya izinsiz kapatan, yeraltı sularına izinsiz besleyen gerçek kişilere 15 bin lira, tüzel kişilere 50 bin lira idari paza cezası uygulanacak. Bu fiillerin tekrarı halinde ceza 5 kat arttırılacak.

Su tahsis belgesi olmadığı halde veya tahsis edilen suyu tahsis amacı dışında kullanan veya satan gerçek kişilere 2 bin lira, tüzel kişilere 10 bin lira idari para cezası verilecek, bu kişiler su kullanımından men edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde ceza 5 kat olacak.

Su tahsis belgesinde belirtilen miktardan daha fazla su kullananlara metreküp başına 5 lira idari para cezası uygulanacak.

Ölçüm cihazını bozanlar, 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Su yapılarının inşasının denetimi zorunlu olacak

Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunlu olacak.

Diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi yapıların da denetiminin talep edilmesi halinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere denetim hizmeti DSİ tarafından yapılacak veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş şirketlerden DSİ'ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılacak.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavatt başına 5 bin lira idari para cezası kesilecek. DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren 30 gün içerisinde gerekli müracaatın yapılmaması halinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşması iptal edilecek.

DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği halde, su yapılarının denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavatt başına 5 bin lira idari para cezası; baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kollektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası uygulanacak.

Su yapılarını denetlemek üzere yetkilendirilmiş şirketlere uygulanacak idari yaptırımlar DSİ tarafından yerine getirilecek.

Denetim şirketi ile denetim şirketinde görev alan denetim elemanları, su yapısının, projesine, fen ve sanat kurallarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren 15 yıl süreyle yatırımcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Bilim ve fen bakımından orman olarak korunmasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler; Bakanlar Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre, hayatı etkileyen doğal afete maruz kalan veya Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre riskli alanlardaki yerleşim alanlarında kalan kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanlarda yaşayanların iskanlarını temin, iyileştirme, tasfiye ve yenileme amacıyla yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına çıkarılacak.

Orman sınırları dışına çıkarılacak alanlar ile daha önce bu düzenleme kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.

Yeraltı sularının tahsisine DSİ yetkili olacak. Tahsis edilen yeraltı suları, kullanılan suyun metreküp bedeli üzerinden ücretlendirilecek. Yeraltı ve kaynak suları, il özel idarelerince suyun metreküp bedeli de gözönüne alınarak kiraya verilecek.

Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararının ilan edilerek tebliğ edilmesinin ardından kamulaştırılacak taşınmazların üzerinde sabit tesis yapılması yasağı getiriliyor.

Tasarı, dere güzergahlarındaki taşkın sahalarındaki kaçak ruhsatsız yapının kamulaştırılarak kaldırılmasının kısa zamanda mümkün olamaması konusunda yaşanan olumsuzlukların da önüne geçmeyi amaçlıyor. Taşkın koruma ıslahı güzergahlarının düzenleme ortaklık payı kesintisi içerisinden karşılanarak, 1/5.000 nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli imar uygulama planlarında bu alanların ayrılması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek ve ilk defa açıktan atanacak orman muhafaza memurları, merkezi sınav dışında mesleki şartlara uyum sağlayıp sağlayamayacağının tespit edilebilmesi amacıyla sözlü ve uygulamalı sınava da tabi tutulacak.

Yapılacak orman kadastrosu çalışmalarının bir an önce tamamlanması için fenni işler ihale yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

İhtiyaç duyulması halinde, kıyılarda ibadethane yapılmasına izin verilecek.

DSİ'nin hidroelektrik enerji üreten baraj ve santralleri yapmaya devam etmesinde kamu yararı görüldüğünden, DSİ bu kapsamdaki hizmetlerini sürdürülebilecek.

Tasarı, beyanname, bilgi ve belgeleri verme yükümlülüğünü çoğu kez kasıtlı olmamakla birlikte, ya hiç ya da zamanında yerine getiremeyen vakıf yöneticileri veya görevlendirdikleri personelin birden fazla para cezası almasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapıyor. Buna göre, iki defa idari para cezası alan vakıf yöneticilerinin görevden alınmasını öngören düzenleme yürürlükten kaldırılacak.

Sigorta şirketlerinin eski eser vakıf kültür varlıklarını sigorta yapması amacıyla düzenleme yapılıyor; vakıf kültür varlıklarının sigorta işlemlerinde bedel tespitine ait kriterler kanuna ekleniyor. Buna göre, kiraya verilen veya tahsis edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıf taşınmaz malların; yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından sigortalanması zorunlu olacak. Sigorta işlemlerinde bedel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yapı yaklaşık birim maliyetleri ile taşınmazda yer alan taşınırların değeri dikkate alınarak belirlenecek.

Tasarıyla, 1 Ocak 1990'dan düzenlemenin yayımı tarihine kadar yargı kararları gereği kapatılarak malları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikal eden vakıfların kurucularına aynı ad ve amaçla vakıf kurma ve dağıtılan vakıfların mallarının bu vakfa intikalini sağlamak üzere, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde devam eden bu konulardaki davalar da dikkate alınarak düzenleme yapılıyor.

Buna göre, 1 Ocak 1990 tarihinden bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar Genel Müdürlüğün dağıtılma talebiyle açtığı dava sonucunda dağılmasına veya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının başvurusu üzerine vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla, bin lira kuruluş malvarlığı tahsis edilerek yeni bir vakıf kurulabilecek. Kurulan bu vakıflar Türk Medeni Kanunu ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunacak, ancak kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmayacak.

Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkeme siciline tescilinden itibaren üç ay içerisinde devredilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, üniversiteler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosylal güvenlik kurumlarında çalışanlardan, durumları uygun olanlar, talepleri ve kurumlarının muvafakati ile Türkiye Su Enstitüsü'nde sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılacak ve asıl kadrosuyla ilgisi devam edecek. Buna göre; görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece mali ve sosyal haklarını Enstitüden alacak.

Enstitüde ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek eğitim programlarında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilenlere saat başına ders ücreti verilecek.

Türkiye Su Enstitüsü'ne danışmanlık, sekreterlik, arşiv, idari, mali ve personele ilişkin işlemlerini yürütecek personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 6 personel verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
28.05.2013
Ekleyen Kişi
şahin yaylacı


Link: Orman Kanunu değişiyor
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız