ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 06 Haziran 2023 Sal
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 


Ormanlk alanlar iletmelere açlyor

Ormanlk alanlar petrol boru hatlar, enerji santrallar, petrol ve doalgaz aramalar gibi iletmelere açan yönetmelik Resmi Gazete yaymland.

Resmi Gazete’nin bugünkü saysnda yaymlanan Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasna ilikin yönetmelikler ile, ormanlk alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doalgaz boru hatt, petrol ve doalgaz arama tesislerinin kurulmasna izin verilmesinin önü açld.

Yönetmelik hükümlerine göre ormanlk alanlarda ayrca, haberleme tesisleri, iletilme ve yeralt doalgaz depolanmasna ilikin tesisler ile eitim ve spor tesislerine, yol, liman geri hizmet alan, havaalan, demiryolu, teleferik hatt, tünel gibi ulam tesislerine izin verilebilecek.

Ayrca, özel yükseköretim kurumlar dnda, yükseköretim kurumlarnn eitim ve aratrma amaçl tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköretim kurumuna veya Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüüne yurt yaplmas için izin verilebilecek.

Bunlarn yannda, ormanlk alanlar içinde, balk üretim tesislerine, odun kömürü gibi iletilmesinde aaç kullanlan ocaklara, define aramasna, arkeolojik kaz ve restorasyon yaplmasna da izin verilebilecek. Buna karlk, arkeolojik kaz ve restorasyon yaplmas için yalnzca Kültür ve Turizm Bakanl izin verebilecek.

Ormanlk alanlarda kurulmasna izin verilen tesislerin kontrol ve denetimleri de "serbest yeminli ormanclk bürolar"na yaptrlaca hüküm altna alnan yönetmelikte öyle deniliyor:

"Ancak su isale hatt, baraj, gölet, doalgaz boru hatt, petrol boru hatt, elektronik haberleme sistemlerine ait baz istasyonu, enerji nakil hatt, yol, telefon iletim hatt izinlerinde saha kontrolleri yatrm tamamlanncaya kadar her yl, yatrmn tamamlanmasn takiben sonu sfr ve be ile biten yllarda yaplr."

Ormanlk alanlarda kurulmasna izin verilen tesislerde patlayc madde depolanmas halinde çevre güvenlik alanlar için yer üstünde de emniyet sahasna izin verilebilecei de belirtilen yönetmelikte, "Ormanlk alanda olmayan yer üstündeki patlayc madde depolarna çevre güvenlik alan için izin verilebilir. Ormanlk alanda yer üstünde patlayc madde deposuna izin verilmez" deniliyor.

ÇILGIN PROJELERN ÖNÜNÜ AÇIYOR
 
Düzenlemeyle ilgili olarak deerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odas Bakan Baran Bozolu, “Orman arazilerinin imar konusunda son yllarda pek çok deiiklik oldu. 3. Havaliman 3. Köprü gibi projelerde bu düzenlemelerden yararlanld. Projelerin önünü açar nitelikte düzenlemeler yapld” dedi. Geçen yllarda ormanlara yakn elektrik direkleri yüzünden pek çok ormanlk alann yandn belirten Bozolu, “Ormanlk alanlarn içinde petrol aramak orman için ciddi bir yangn riski oluturabilir. Ormanlar sadece yeil alan olarak görmemek lazm. Ranta dayal görmemek lazm buralar. Bu yeni düzenleme yeni çlgn projelerin önünü açyor” diye konutu.

ANAYASAL GÜVENCELER HMAL EDLYOR
 
Orman Kanunu'ndaki düzenlemeyle ilgili olarak açklama yapan Greenpeace Akdeniz Avukat Deniz Bayram, "Bu düzenleme, öncelikle Anayasa’nn 56. Maddesi’nde yer alan Salkl ve Dengeli bir Çevrede Yaama Hakk'na aykr olmakla birlikte, tabiatn ve çevrenin korunmasna ilikin anayasal güvenceleri de ihlal ediyor. Yürürlükte olan Orman Kanunu'nun 17. maddesi, kirli enerji yatrmlar dahil olmak üzere kamu yarar olmas halinde ormanlk alanlarn yatrmlara açlmasna izin veriyor. Uygulamada ise, "kamu yarar", çevrenin, tabiatn, kültür varlklarnn korunmas gibi üstün kamu yarar gözetilmeksizin, saltlkla sanayileme ve kalknma üzerinden yorumlanyor. Ksa bir süre önce yaynlanan Milli Park Yönetmelii de ayn ekilde, kamu yarar kararna dayanarak, Milli Parklarn yaplamasna olanak salad. Yaam hakk ile dorudan balantl olan çevrenin korunmas üstün kamu yarardr. Orman Kanunu'nun 17.maddesinin uygulanmasna yönelik bugün yaynlanan Yönetmelik, bu süreci daha da kolaylatran, hzlandran bir yap getiriyor.

Tüm dünyada bu tarz uygulamalar tepki çekiyor. Bu gelime, kaya gaz ve petrol aramalar gibi son derece tehlikeli ve kirli madencilik faaliyetlerinin ormanlarda önünü açyor. Bu teknolojiler hem pahal hem de henüz ticari deerlerinin olup olmad bile bilinmiyor. Bugün Amerika’dan Bulgaristan’a, dünyann dört tarafndan bu uygulamalara kar sivil toplum ve farkl organizasyonlar tarafndan ciddi tepkiler var. Bu uygulamalar gerçekletii takdirde sadece doal varlklarmz kaybetmekle kalmayacaz, ayn zamanda cebimiz de yanacak." ifadesini kulland. 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
19.04.2014
Ekleyen Kii
zgr evik

Etiketler: ormanlar, evre
Link: Ormanlk alanlar iletmelere alyor
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz