ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 


Hazine arazisi kiralamada çiftçiye ödeme kolayl

Hazineye ait tarm arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çounlukla çiftçilikle salayan vatandalara ödeme kolayl salanacak.

ANKARA - Hazineye ait tarm arazilerinin kiraya verilmesinde geçimini çounlukla çiftçilikle salayan vatandalara ödeme kolayl salanacak.

Hazine Tanmazlarnn daresi Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüe girdi.

Bu kapsamda, yatrmlarn daha fazla tevik edilerek ekonomiye katk salanmas amaçlanyor.

Yönetmelikle, Hazine tanmazlarnn sat, kira, irtifak hakk, kullanma izni ve yönetmelikte belirtilen dier yöntemlerle deerlendirilmesine esas olmak üzere daha önce bedel tespit komisyonlarnca tanmazn emlak vergisine esas asgari metrekare birim deerinin belli bir oranndan az olmamak üzere bedel tespit edilirken, bu düzenlemenin (kriterin) komisyonlarca farkl uygulanmas ve yorumlanmas nedeniyle bu orann çok üzerinde bedel tespitleri yaplmasndan kaynaklanan sorunlarn giderilebilmesi için; tanmazlara ilikin bedel tespit ilemlerinde rayiç bedelin esas alnmas suretiyle bedel tespiti ilemlerine standart getirilmesi ve tüm ülke çapnda uygulama birliinin salanmas öngörülüyor.

Hazine tanmazlarnn yönetmelikte belirtilen yöntemlerde deerlendirilmesinde ilemin özelliine göre rayiç bedelin belli bir orannn alnmas ve Hazine tanmazlarnn üzerinde kullanma izni verilmesi veya irtifak hakk tesis edilmesinde ilk yl için tanmazn rayiç bedelinin yüzde ikisi, kiralamalarda ise yüzde dördünün esas alnmas, daha düük bedel tespit edilecek durumlarn ise tarm ve hayvanclk, sanayi, eitim, geleneksel el sanatlar ile organik ve yöresel ürünlere ilikin faaliyetler gibi bentler halinde ayr ayr düzenlenmesi hedefleniyor.

Tevikli yatrmlar için üzerinde yatrmclar lehine irtifak hakk tesis edilen tanmazlarn yatrmclar tarafndan satn alnabilmesi olana getirilen yönetmelikle, yatrmclarn bu yatrmlarn uzun süreli olarak planlayabilmeleri ve böylece yatrmlarn daha ksa sürede tamamlamalarnn tevik edilmesi de hedefleniyor.

Yönetmelik kapsamnda, Hazine tanmazlar hakknda verilen ve dört yl geçmemek üzere uzatlan ön izin süreleri için ön izin bedelinin kademeli ekilde artrlmas suretiyle belirlenmesi ve böylece ön izin süresi içerisinde ön izin sahibinin yükümlülüklerini en ksa sürede tamamlayarak irtifak hakk tesisi veya kullanma izni verilmesi ilemlerine geçilerek yatrmlarn tamamlanmas da öngörülüyor.

Tanmaz deerlemesinde uygulamada sklkla karlalan hukuki ve idari ihtilaflarn önlenmesi amacyla, bu konuda ülkemizde son dönemde gelien ve yaygnlaan uluslararas deerleme standartlar ve ilkelerine göre düzenleme yapma konusunda Maliye Bakanlna yetki verilmesi amaçlanyor.

Yönetmelikte getirilen yeni düzenlemelerle öngörülen dier deiiklikler de öyle:

"Hazineye ait tarm arazilerinin kiraya verilmesinde, geçimini çounlukla çiftçilikle salayan vatandalara ödeme kolayl salanmas. Hazine tanmazlarnn kiraclarna alt kiraclk hakk tannmas.

rtifak hakk veya kullanma izni ile kira sözlemelerinin feshi halinde, ilgilisinden alnacak tazminatta indirim yaplmas.

Ecrimisil ödeme süresinin otuz günden altm güne yükseltilmesi. Halihazrda gerçek veya tüzel kiiler tarafndan izinsiz olarak igalen tarmsal amaçla kullanlan Hazineye ait tarm arazilerinin fiili kullanclarna on yla kadar kiraya verilebilmesi." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
12.09.2014
Ekleyen Kii
zgr evik

Etiketler: Hazine, arazi, ifti, deme
Link: Hazine arazisi kiralamada iftiye deme kolayl
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz